skip to Main Content

Vi hjälper er från start till mål och vi börjar med fem enkla frågor.

Speakat Tillgänglighet

Var är ni idag? Uppfyller er verksamhet och era fastigheter kraven för tillgänglighet? Vi hjälper er från start till mål och vi börjar med fem enkla frågor. Är svaret nej på någon eller några av dem, hör av er till oss!

1. Kan alla ta sig in i er fastighet? Kan alla ta sig ut ur er fastighet?

2. Kan alla ta sig till alla delar i er fastighet på ett enkelt sätt?

3. Kan alla navigera säkert i er fastighet? Är skyltning och ledning tillgänglig för alla?

4. Ges alla tillgång till god kommunikation med övriga personer i byggnaden? Finns det tillgång till reception?

5. Kan alla använda toaletten i er byggnad?

Förstudie

Förstudien syftar till att säkerställa att alla lagkrav kan uppfyllas inom ramen för planerad byggprocess. Det innebär att våra sakkunniga deltar i inledande byggråd samt granskar ritningar och andra bygghandlingar för att kvalitetssäkra dem.

Inventering

Inför anpassning av befintliga byggnader eller tillbyggnader genomför vi först en besiktning genom att en sakkunnig kommer ut och gör en inventering.

Åtgärdsförslag

Våra åtgärdsförslag utgörs av handfasta och konkreta underlag med tydlig prissättning. Vi har alltid med oss en provkarta av material och lösningar, vilket gör att du och din organisation snabbt kan få en bild av vad det är som behöver göras.

Anpassning

Tack vare våra systerbolag har vi kompetenserna som krävs för era anpassningar. Eftersom vi har bred kompetens som sträcker sig från start till mål vågar vi lova er en slutprodukt som är svårslagen. Genom en samordnad kontaktyta gör vi kommunikationen enkel. Vi arbetar som en organisation vilket innebär att även om vi levererar från sex olika bolag så får ni en faktura av Speakat.

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö

Innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö

Läs hela vår verksamhetspolicy här.

Certifierad sakkunskap

Speakat sköter hela eller delar av ert arbete med tillgänglighetsanpassning. Vi utför inventering av befintligt bestånd, ger råd om regelverk, ger råd om vilka åtgärder som bör utföras och vi genomför anpassningarna. Vi har bred erfarenhet av alla delar av processen och har utvecklat digitala verktyg och metoder för tillgänglighetsanpassningar. Vi agerar för att verksamheten i fastigheten ska kunna fortsätta som vanligt med så få avbrott som möjligt.

Speakat Tillgänglighet är resultatet av många års kontakt med fastighetsägare där tillgängligheten brister. Idag krävs ingen certifiering för att agera som konsult eller utföra projektering av byggnader. Vår erfarenhet är att det är en medarbetare som helt eller delvis saknar kunskap om tillgänglighet som får uppdraget att tillgänglighetsanpassa byggnaden. Det leder till ökad risk för brister och att centrala aspekter förbises. De avvikelser vi noterar är ofta resultatet av tveksam eller felaktig tolkning av lagar och förordningar, något som i förlängningen kan leda till höga kostnader för fastighetsägaren. Vi kan inte nog betona värdet av att använda sakkunniga med certifierad sakkunskap för att göra förstudier, inventera, identifiera åtgärder och anpassa.

Förstudie

Förstudien syftar till att säkerställa att alla lagkrav kan uppfyllas inom ramen för planerad byggprocess. Det innebär att våra sakkunniga deltar i inledande byggråd samt granskar ritningar och andra bygghandlingar för att kvalitetssäkra dem. Exempel på det vi granskar är att dörrar öppnas åt rätt håll, att korridorer är tillräckligt breda och hur toaletter är utformade. Vår erfarenhet är att kunskapen om mått eller skyltning är relativt hög, men att bristerna uppstår när kunskaperna ska omsättas i praktiken.

Efter förstudien lämnar vi ett utlåtande. Om studien ska användas som ett komplement till en bygglovsansökan, behöver ni utlåtande från en person som är dokumenterat sakkunnig i frågor och lösningar som rör tillgänglighet, något ni hittar hos oss på Speakat.

Inventering

Inför anpassning av befintliga byggnader eller tillbyggnader genomför vi först en besiktning genom att en sakkunnig kommer ut och gör en inventering. Under inventeringen undersöker Speakat om skyltar sitter på rätt höjd, om eventuella ramper uppfyller krav på lutning och om fastigheten följer annan relevant standard. Vid inventeringen väljer vi gärna att arbeta med fotodokumentation eftersom den gör det enklare för oss att pedagogiskt att förklara eventuella brister eller behov, dvs. avvikelser från lagstiftarens krav. Efter att vi presenterat vad ni bör ändra för att få hög tillgänglighet tar vi fram ett förslag på åtgärder.

Åtgärdsförslag

Våra åtgärdsförslag utgörs av handfasta och konkreta underlag med tydlig prissättning. Vi har alltid med oss en provkarta av material och lösningar, vilket gör att du och din organisation snabbt kan få en bild av vad det är som behöver göras. Tillsammans med vår omfattande erfarenhet och vårt breda kontaktnät i byggbranschen innebär det att vi nästan alltid kan lämna ett pris på plats. Vår ambition är att vara er helhetsleverantör för tillgänglighet. Vi kan vara med innan, under, efter byggprocessen, och då något brister i tillgängligheten kan vi även åtgärda det.

Anpassning

Tack vare våra systerbolag har vi kompetenserna som krävs för era anpassningar. Eftersom vi har bred kompetens som sträcker sig från start till mål vågar vi lova er en slutprodukt som är svårslagen. Genom en samordnad kontaktyta gör vi kommunikationen enkel. Vi arbetar som en organisation vilket innebär att även om vi levererar från sex olika bolag så får ni en faktura av Speakat.

Ta gärna reda på mer om våra systerbolag. TvåTumfyraTigtagElcentVavis och Omvent är alla Builda AB:s dotterbolag.

Fysiska utmaningar

Kognitiva utmaningar

Vad står begreppet tillgänglighet för?

Tillgänglighet är ett brett begrepp som betyder olika saker i olika sammanhang. Gemensamt för betydelserna är att de beskriver i vilken utsträckning miljöer, platser och byggnader är tillgängliga för alla människor oavsett hur vi tar oss fram. Tillgänglighet är ett rörligt begrepp. En miljö som är lättillgänglig för en person kan vara svår att ta sig fram i för en annan person. Tillgängligheten i en fastighet kan förändras i ett ögonblick och den kan vara förändrad olika lång tid.

Denna breda bild är viktigt att ha kunskap om, både som beställare och som leverantör. I vår vardag möter vi frågor om fysisk tillgänglighet för personer som tar sig fram med hjul eller andra hjälpmedel, men Speakat utgår från en bred tolkning av begreppet tillgänglighet.  De lösningar vi tar fram tar många olika funktionsnedsättningar i beaktande för att skapa så tillgängliga miljöer som möjligt.

Vad är en tillgänglighetsanpassning?

För ett konstruktivt och innovativt samtal om tillgänglighet och för att hjälpa våra kunder på bästa sätt, är det centralt för oss att våra kunder och vi har samma definition av vad en anpassning är. Vid anpassning utgår Speakat från tre ansatser: (1) vi strävar efter EN lösning som reducerar flera eller samtliga hinder, (2) vi förhåller oss till befintlig miljö och agerar för att göra så få eller diskreta ingrepp som möjligt, och (3) vi gör aktiva bedömningar i varje skede av anpassningsprocessen.

rullstol-speakat-2

En lösning som funkar oavsett nedstättning

hus-speakat

Ett förhållningssätt till det redan byggda

våg-speakat

Alltid en bedömningsfråga

Varför tillgänglighetsanpassa?

Idag finns det flera goda skäl att genomföra anpassningar för tillgänglighet. Lagstiftningen utgår ytterst från att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Vi hjälper er att kartlägga vilket behov av insatser ni har för att få till en anpassning som uppfyller kraven lagstiftaren, samhället och ni ställer. Speakat har god erfarenhet av att samverka med organisationer som har höga krav på tillgänglighet och för vilka tillgängligheten är en bärande del i organisationens värderingar.

hjärta-speakat

Värderingar – vilja att vara tillgänglig

person-speakat

Medarbetare – arbetsmiljöansvar

protokoll-speakat

Lagkrav – tillgängliga miljöer

Frågor om tillgänglighet?

Kontakta Rami Haasén
Certifierad sakkunnig, tillgänglighet
telefon 031-384 14 51
rami@speakat.se

Back To Top