Speakat är totalleverantör av tjänster för tillgänglighet, brandskydd och fastighetsdrift. Vi har spetskompetensen ni behöver för att ta ett samlat grepp utifrån målsättningen med er verksamhet och lagar och regler för att skapa trygga och välskötta fastigheter för alla och i alla lägen.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett brett begrepp, som kan betyda olika saker i olika sammanhang.

Läs mer…

Brandskydd

Vi ser till att du som kund uppfyller alla lagar och krav för ett systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer…

Fastighetssdrift

Som vår kund kan du fokusera på din verksamhet istället för på driften av dina fastigheter.

Läs mer…

Speakat är totalleverantör av tjänster för tillgänglighet, brandskydd och fastighetsdrift. Vi har spetskompetensen ni behöver för att ta ett samlat grepp utifrån målsättningen med er verksamhet och lagar och regler för att skapa trygga och välskötta fastigheter för alla och i alla lägen.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett brett begrepp, som kan betyda olika saker i olika sammanhang.

Läs mer…

Brandskydd

Vi ser till att du som kund uppfyller alla lagar och krav för ett systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer…

Fastighetssdrift

Som vår kund kan du fokusera på din verksamhet istället för på driften av dina fastigheter.

Läs mer…

Speakat Tillgänglighet

Var är ni idag? Uppfyller er verksamhet och era fastigheter kraven för tillgänglighet? Vi hjälper er från start till mål och vi börjar med fem enkla frågor. Är svaret nej på någon eller några av dem, hör av er till oss!

1. Kan alla ta sig in i er fastighet? Kan alla ta sig ut ur er fastighet?

2. Kan alla ta sig till alla delar i er fastighet på ett enkelt sätt?

3. Kan alla navigera säkert i er fastighet? Är skyltning och ledning tillgänglig för alla?

4. Ges alla tillgång till god kommunikation med övriga personer i byggnaden? Finns det tillgång till reception?

5. Kan alla använda toaletten i er byggnad?

Förstudier

Förstudie

Inventering

Åtgärdsförslag

Anpassning

Certifierad sakkunskap

Speakat sköter hela eller delar av ert arbete med tillgänglighetsanpassning. Vi utför inventering av befintligt bestånd, ger råd om regelverk, ger råd om vilka åtgärder som bör utföras och vi genomför anpassningarna. Vi har bred erfarenhet av alla delar av processen och har utvecklat digitala verktyg och metoder för tillgänglighetsanpassningar. Vi agerar för att verksamheten i fastigheten ska kunna fortsätta som vanligt med så få avbrott som möjligt.

Speakat Tillgänglighet är resultatet av många års kontakt med fastighetsägare där tillgängligheten brister. Idag krävs ingen certifiering för att agera som konsult eller utföra projektering av byggnader. Vår erfarenhet är att det är en medarbetare som helt eller delvis saknar kunskap om tillgänglighet som får uppdraget att tillgänglighetsanpassa byggnaden. Det leder till ökad risk för brister och att centrala aspekter förbises. De avvikelser vi noterar är ofta resultatet av tveksam eller felaktig tolkning av lagar och förordningar, något som i förlängningen kan leda till höga kostnader för fastighetsägaren. Vi kan inte nog betona värdet av att använda sakkunniga med certifierad sakkunskap för att göra förstudier, inventera, identifiera åtgärder och anpassa.

Förstudie

Förstudien syftar till att säkerställa att alla lagkrav kan uppfyllas inom ramen för planerad byggprocess. Det innebär att våra sakkunniga deltar i inledande byggråd samt granskar ritningar och andra bygghandlingar för att kvalitetssäkra dem. Exempel på det vi granskar är att dörrar öppnas åt rätt håll, att korridorer är tillräckligt breda och hur toaletter är utformade. Vår erfarenhet är att kunskapen om mått eller skyltning är relativt hög, men att bristerna uppstår när kunskaperna ska omsättas i praktiken.

Efter förstudien lämnar vi ett utlåtande. Om studien ska användas som ett komplement till en bygglovsansökan, behöver ni utlåtande från en person som är dokumenterat sakkunnig i frågor och lösningar som rör tillgänglighet, något ni hittar hos oss på Speakat.

Inventering

Inför anpassning av befintliga byggnader eller tillbyggnader genomför vi först en besiktning genom att en sakkunnig kommer ut och gör en inventering. Under inventeringen undersöker Speakat om skyltar sitter på rätt höjd, om eventuella ramper uppfyller krav på lutning och om fastigheten följer annan relevant standard. Vid inventeringen väljer vi gärna att arbeta med fotodokumentation eftersom den gör det enklare för oss att pedagogiskt att förklara eventuella brister eller behov, dvs. avvikelser från lagstiftarens krav. Efter att vi presenterat vad ni bör ändra för att få hög tillgänglighet tar vi fram ett förslag på åtgärder.

Åtgärdsförslag

Våra åtgärdsförslag utgörs av handfasta och konkreta underlag med tydlig prissättning. Vi har alltid med oss en provkarta av material och lösningar, vilket gör att du och din organisation snabbt kan få en bild av vad det är som behöver göras. Tillsammans med vår omfattande erfarenhet och vårt breda kontaktnät i byggbranschen innebär det att vi nästan alltid kan lämna ett pris på plats. Vår ambition är att vara er helhetsleverantör för tillgänglighet. Vi kan vara med innan, under, efter byggprocessen, och då något brister i tillgängligheten kan vi även åtgärda det.

Anpassning

Tack vare våra systerbolag har vi kompetenserna som krävs för era anpassningar. Eftersom vi har bred kompetens som sträcker sig från start till mål vågar vi lova er en slutprodukt som är svårslagen. Genom en samordnad kontaktyta gör vi kommunikationen enkel. Vi arbetar som en organisation vilket innebär att även om vi levererar från sex olika bolag så får ni en faktura av Speakat.

Ta gärna reda på mer om våra systerbolag. TvåTumfyra, Tigtag, Elcent, Vavis och Omvent är alla Builda AB:s dotterbolag

Fysiska utmaningar

Kognitiva utmaningar

kognitiva ikoner

Vad står begreppet tillgänglighet för?

Tillgänglighet är ett brett begrepp som betyder olika saker i olika sammanhang. Gemensamt för betydelserna är att de beskriver i vilken utsträckning miljöer, platser och byggnader är tillgängliga för alla människor oavsett hur vi tar oss fram. Tillgänglighet är ett rörligt begrepp. En miljö som är lättillgänglig för en person kan vara svår att ta sig fram i för en annan person. Tillgängligheten i en fastighet kan förändras i ett ögonblick och den kan vara förändrad olika lång tid.

Denna breda bild är viktigt att ha kunskap om, både som beställare och som leverantör. I vår vardag möter vi frågor om fysisk tillgänglighet för personer som tar sig fram med hjul eller andra hjälpmedel, men Speakat utgår från en bred tolkning av begreppet tillgänglighet.  De lösningar vi tar fram tar många olika funktionsnedsättningar i beaktande för att skapa så tillgängliga miljöer som möjligt.

Vad är en tillgänglighetsanpassning?

För ett konstruktivt och innovativt samtal om tillgänglighet och för att hjälpa våra kunder på bästa sätt, är det centralt för oss att våra kunder och vi har samma definition av vad en anpassning är. Vid anpassning utgår Speakat från tre ansatser: (1) vi strävar efter EN lösning som reducerar flera eller samtliga hinder, (2) vi förhåller oss till befintlig miljö och agerar för att göra så få eller diskreta ingrepp som möjligt, och (3) vi gör aktiva bedömningar i varje skede av anpassningsprocessen.

Varför tillgänglighetsanpassa?

Idag finns det flera goda skäl att genomföra anpassningar för tillgänglighet. Lagstiftningen utgår ytterst från att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Vi hjälper er att kartlägga vilket behov av insatser ni har för att få till en anpassning som uppfyller kraven lagstiftaren, samhället och ni ställer. Speakat har god erfarenhet av att samverka med organisationer som har höga krav på tillgänglighet och för vilka tillgängligheten är en bärande del i organisationens värderingar.

Frågor om tillgänglighet?

Kontakta Rami Haasén
Certifierad sakkunnig, tillgänglighet

telefon 031-384 14 51
rami@speakat.se

Speakat håller SBAN på förebyggande brandskydd

Om du äger, förvaltar eller använder en fastighet är du enligt Lagen om skydd mot olyckor skyldig att arbeta förebyggande i syfte att hindra att olyckor inträffar och, om olyckan skulle vara framme, tillhandahålla utrustning för att hindra eller begränsa skador. Du är även skyldig att återkommande redogöra för dina insatser för trygga och brandsäkra fastigheter genom dokumentation av ditt systematiska brandskyddsarbete.

Vi på Speakat har mångårig erfarenhet av hur fastighetsägare, förvaltare och de som nyttjar fastigheten tar sig an SBA-arbetet. Vi har sett goda exempel, men vi har också besökt verksamheter där SBA-pärmens papper har gulnat, där personerna som anges som brandskyddsansvariga sedan länge har lämnat fastigheten och där uppgifterna i pärmen inte matchar fastighetens nuvarande skick och funktion.

Speakats samlade kompetens har ett gemensamt mål: en uppdaterad, flexibel och samtida fastighetsförvaltning som ska göra det lätt för dig som är SBA-ansvarig att anpassa det förebyggande arbetet till dagsformen på din fastighet och de verksamheter som använder den. Vårt verktyg för detta heter SBAN. SBAN hjälper dig att hålla span på risker, hinder eller hot som uppstår i din fastighetsvardag.

Moderna verksamheter behöver ett modernt SBA-arbete

Speakat och SBAN är komplett leverantör av produkter för förebyggande brandskydd. Vi har alla brandtekniska produkter som kunder kan tänkas behöva, som brandsläckare, hänvisningsarmaturer, rökluckor, brandvarnare (både enkla och sammankopplade), brandetektorer, branddetekteringssystem, skyltar och underlag för systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Det finns inga krav på ett digitaliserat system eller hur det ska utformas. Utgångspunkten för SBAN är i grunden ett traditionellt systematiskt brandskyddsarbete för kontroll av handbrandsläckare, brandvarnare, utrymmningsplan och återkommande insatser för att provköra planen. SBA är ett lagkrav; SBAN är en smart hjälp för dig som äger eller är verksam i en fastighet att uppfylla lagens krav.

Vi skapar våra SBA med SBAN, ett digitalt verktyg

Den bärande delen i SBAN är en app och ett unikt system med QR-koder. Den som ska göra SBA-rondering behöver ingen teknisk utbildning för det systematiska brandskyddsarbetet eftersom appen visar relevant information för respektive fastighets brandskydd. SBAN innebär en realtidskontroll där alla aktioner utförs kan spåras i vår appen. SBAN visar användaren ronderinspunkterna som en planritning eller en lista.

Sakkunnig

Jörgen Sjögren är ansvarig för förebyggande brandskydd på Speakat. Jörgen har arbetat med förebyggande brandskydd sedan 1992. Med nära 30 års erfarenhet av arbetsledning, av brandskyddsmarknadens serviceprodukter och med kunskaper om produktunderhåll, representerar Jörgen alla leden i det systematiska brandskyddsarbetet. Här följer en provkarta på vad SBAN och vår sakkunnige kan göra för er verksamhet.

Brandtätning

Speakats medarbetare är certifierade i brandtätning enligt protegametoden. En säker brandcell kräver att brandtätning alltid återställs efter att brandcellsgränsen brutits, t.ex. i samband med andra installationer eller ombyggnationer. Brandtätning ska dokumenteras.

Anpassning SBA

I dialog med dig och de som är verksamma i fastigheten inventerar vi befintlig SBA-plan och samkör lagkrav, befintlig utrustning och SBA-dokumentation för att säkerställa en trygg miljö.

Rökluckor

Räddningstjänsten använder för rökluckor att ventilera rökgaser ur en fastighet. Det främsta syftet är att undvika att utrymning, t.ex. trapphus, fylls med rök vid brand. Rökluckor är en brandteknisk installation och ska servas regelbundet, minst en gång per år. Vid service säkerhetsställs att de öppnas som förväntas, oavsett om de öppnas elektronisk, med vajer eller manuellt från taket. En väl servad röklucka ger räddningstjänsten en bra arbetsplats.

Utrymmningsplan

Utrymningsplanen sitter i entrén men återfinns även i miljöer inuti fastigheten där många människor vistas. Utrymningsplanen är vanligtvis en orienteringskarta som visar utrymmningsvägar och var återsamlingsplatser finns. I vissa typer av fastigheter, t.ex. större kontor och institutioner, är krav på utrymningsplan reglerat. Utrymningsplanen måste matcha fastighetens nuvarande funktion och skyltning för utrymning.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation upprättas i samband med att du söker bygglov eller av annat skäl skapar bygghandlingar. Brandskyddsdokumentationen beskriver byggnadsklass och vilken verksamhet som ska bedrivas i fastigheten. När brandskyddsdokumentation saknas, verksamheten ändras eller i samband med ombyggnation hjälper Speakat er att skapa en uppdaterad brandskyddsdokumentation. Våra brandingenjörer gör en brandteknisk inventering och beskriver fastighetens status.

Speakat Fastighetsdrift

Speakat skapades för att kunna möta våra kunders behov av EN samordnande kontaktyta för samtliga fastighetsservicetjänster. Vi frigör tid och energi för er kärnverksamhet. Vi underlättar er förvaltning genom vår helhetslösning för fastighetstjänster. Vi servar allt som har med ventilation, rör, el, lås, larm och styr- och reglersystem att göra. Vi löser ljud- och klimatproblem, råttsanering och vattenläckor. Vi samarbetar med noga utvalda underentreprenörer och leverantörer, företag och leverantörer som vi har byggt upp ett långt samarbete med och där vi redan har ramavtal på plats.

Eftersom vi ansvarar för alla yrkeskategorier och har tillgång till dem i en och samma organisation ser vi till att ni kunder har en kvalitetssäkrad leverans. Ni slipper samverkans- eller samordningsmissar eftersom vi har överblick på hela processen. Ni möter en kontaktperson att bolla era idéer med, en person som tar ansvaret fullt ut i alla aspekter av fastighetsservice.

Vi ser till att ni bara behöver prata med EN person när ni behöver hjälp. Något annat tycker vi inte är rimligt.

Vi ser till att ni bara behöver prata med EN person när ni behöver hjälp. Något annat tycker vi inte är rimligt.

Tack vare samarbetet med våra systerbolag kan vi garantera att vi alltid har rätt hantverkare redo när du behöver hjälp.

Tack vare samarbetet med våra systerbolag kan vi garantera att vi alltid har rätt hantverkare redo när du behöver hjälp.

Vi använder oss av det digitala verktyget, Tillse som gör att ni och vi enkelt kan kommunicera över vad som behövs göras.

Vi använder oss av det digitala verktyget, Tillse som gör att ni och vi enkelt kan kommunicera över vad som behövs göras.

regler ordning och reda

Ordning och reda

regler hel och ren

Hel och ren

regler städat och klart

Städat och klart

I en mogen bransch ska Speakat vara ett vinnande alternativ med fokus på kommunikation för våra beställare. Vår aktiva kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är en bra grund för ett stabilt företag. Sunda grundvärderingar präglar vårt dagliga samtal vilket borgar för att vi finner glädje i våra relationer både internt och externt. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitat oss.

Kvalitetspolicy

Speakat är del av Buildakoncernen och ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla koncernens verksamheter. Builda och Speakat är innovativa i all företagsamhet. Viljan att alltid utveckla och förbättra vår verksamhet skall vara påtaglig.

Detta gör vi genom att:

 • Kvalitetsmålen är högt satta för bättring av kundtillfredsställelse.
 • Vi skall uppfylla de lagar och krav som ställs på oss. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt. Vi tillgodoser kundens behov i varje enskilt projekt.
 • Vi skall uppfylla våra kunders krav på kvalitet avseende de tjänster och produkter som vi tillhandahåller.
 • Vi ser till att våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
 • Vi strävar alltid efter att det ska vara ordning och reda

Miljöpolicy

Buildakoncernen tar ansvar för vår miljöpåverkan, genom kunskap, kompetens och engagemang bidra till en hållbar miljö. Ambitionen är att minska koncernens klimatpåverkan genom hela livscykeln

Detta gör vi genom att:

 • Vi förebygger föroreningar och arbetar mot fastställda miljömål i verksamheten.
 • Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och andra krav. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
 • Vi följer upp och ständigt förbättrar miljöarbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling.
 • Vi jobbar ständigt med vårt miljöarbete och ser till att det bedrivs systematiskt med en tydlig struktur.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter, i den mån de finns tillgängliga på marknaden samt uppfyller våra egna krav på egenskaper och ekonomi.

Arbetsmiljöpolicy

Buildakoncernen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som integreras i de övriga verksamhetsfrågorna. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en god och säker fysisk, psykisk och social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Detta gör vi genom att:

 • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
 • Vi skall alltid driva ett aktivt arbetsmiljöarbete, förhindra och förebygga arbetsmiljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på oss.
 • Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik. På så sätt eliminerar vi faror och risker
 •  Vi skall i samråd med medarbetare ta fram rutiner och prioriterade om sådan som skall finnas med i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.,
 • Vi arbetar för att arbetsgivaren och medarbetare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö
 • Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

Fritjof Ahlstedt, VD på Builda
Göteborg 2018-12-03
Innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö

ISO 9001 certifiering / revision - kvalitetscertifiering

Kvalité

ISO 14001-certifiering. Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem

Miljö

Läs hela vår verksamhetspolicy här.

Arbetsmiljöcertifiering ISO 45001 - systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

Kontakta oss

Vem vill du komma i kontakt med på Speakat? Du hittar alla kontakter här nedan.

Rami Haasén

VD
Ceritifierad sakkunning tillgänglighet

0707-84 14 51
rami.haasen@speakat.se

kontakt Jorgen Sjogren

Jörgen Sjögren

VD
Kundansvarig brandsäkerhet

0707-84 15 06
jorgen.sjogren@speakat.se

Mehmet Üye

Arbetsledare
Sakkunnig-
tillgänglighet

0707-84 15 01
meh​met.uye@speakat.se

Owe Ivarsson

Projektledare
Sakkunnig tillgänglighet

0707-84 15 00
owe.ivarsson@speakat.se

Danie Nillson

Daniel Nilsson

Projektledare
Fastighetstekniker

0707-84 15 03
daniel.nilsson@speakat.se

TORBJÖRN1_200

Staffan Gryding

Drifttekniker
Drifttekniker

0707-84 15 04
staffan.gryding@speakat.se

Kontakt

Telefon: 031-384 15 15
Email: info@speakat.se

Öppettider:
Måndag-fredag 06:45-16:00
Lunchstängt 12:00-12:45

Sociala Medier

Besöksadress

Speakat Fastighetstjänster AB
Metodvägen 12A
435 33 Mölnlycke

Hitta till oss

Sök