SPEAKAT - en totalleverantör av fastighetstjänster

Speakat skapades för att kunna tillse våra kunders behov av EN samordnande kontaktyta för samtliga fastighetsservicetjänster. Vi frigör tid och energi för er kärnverksamhet. Vi underlättar er förvaltning genom vår helhetslösning för fastighetstjänster. Vi servar allt som har med ventilation, rör, el, lås, larm styr- och reglersystem. Vi löser ljud- och klimatproblem, råttsanering, vattenläckor med mera. Vi samarbetar med noga utvalda underentreprenörer och leverantörer. Detta är företag och personer som vi har byggt upp ett långt samarbete med och där vi redan har ramavtal på plats.

Eftersom vi ansvarar för alla yrkeskategorier och har tillgång till dem i en och samma organisation ser vi till att ni som kunder har en kvalitetssäkrad leverans från ax till limpa. Ni slipper problem i form av samverkans- och samordningsmissar eftersom vi har överblick på hela processen. Ni möter en kontaktperson att bolla era idéer med och som tar ansvaret fullt ut.

person speakat

Vi ser till att ni bara behöver prata med EN person när ni behöver hjälp. Något annat tycker vi inte är rimligt.

verktyg speakat

Tack vare samarbetet med våra systerbolag kan vi garantera att vi alltid har rätt hantverkare redo när du behöver hjälp.

kommunikation speakat

Vi använder oss av det digitala verktyget, Tillse som gör att ni och vi enkelt kan kommunicera över vad som behövs göras.

regler ordning och reda

Ordning och reda

regler hel och ren

Hel och ren

regler städat och klart

Städat och klart

DEL AV BUILDAKONCERNEN

I en mogen bransch skall vi vara ett vinnande alternativ med fokus på kommunikation för våra beställare. Vår aktiva kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är en bra grund för ett stabilt företag. Sunda grundvärderingar präglar vårt dagliga samtal vilket borgar för att vi finner glädje i våra relationer både internt och externt. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitat oss.

Kvalitetspolicy

”Speakat är del av Buildakoncernen och ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla koncernens verksamheter. Vi är innovativa i all vår företagsamhet, viljan att alltid utveckla och förbättra vår verksamhet skall vara påtaglig.”

Detta gör vi genom att:
• Kvalitetsmålen är högt satta för bättring av kundtillfredsställelse.
• Vi skall uppfylla de lagar och krav som ställs på oss. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
• Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt. Vi tillgodoser kundens behov i varje enskilt projekt.
• Vi skall uppfylla våra kunders krav på kvalitet avseende de tjänster och produkter som vi tillhandahåller.
• Vi ser till att våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
• Vi strävar alltid efter att det ska vara ordning och reda

Miljöpolicy

”Buildakoncernen tar ansvar för vår miljöpåverkan, genom kunskap, kompetens och engagemang bidra till en hållbar miljö. Ambitionen är att minska koncernens klimatpåverkan genom hela livscykeln”

Detta gör vi genom att:
• Vi förebygger föroreningar och arbetar mot fastställda miljömål i verksamheten.
• Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och andra krav. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
• Vi följer upp och ständigt förbättrar miljöarbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling.
• Vi jobbar ständigt med vårt miljöarbete och ser till att det bedrivs systematiskt med en tydlig struktur.
• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter, i den mån de finns tillgängliga på marknaden samt uppfyller våra egna krav på egenskaper och ekonomi.

Arbetsmiljöpolicy

”Buildakoncernen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som integreras i de övriga verksamhetsfrågorna. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en god och säker fysisk, psykisk och social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.”

Detta gör vi genom att:
• Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
• Vi skall alltid driva ett aktivt arbetsmiljöarbete, förhindra och förebygga arbetsmiljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på oss.
• Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
• Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik. På så sätt eliminerar vi faror och risker.
• Vi skall i samråd med medarbetare ta fram rutiner och prioriterade om sådan som skall finnas med i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.,
• Vi arbetar för att arbetsgivaren och medarbetare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö
• Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

Fritjof Ahlstedt, VD på Builda
Göteborg 2018-12-03
Innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö

ISO 9001 speakat

Miljö

ISO 14001 speakat

Kvalité

ISO 45001

Arbetsmiljö

Sök